ASUS ROG G750JY - ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

background image

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกั

นโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์

ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation

และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้

ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation

และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เท่านั้น

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation

ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ

background image

11

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

การอนุมัติ CTR 21