ASUS ROG G750JY - การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

background image

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐ

านต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 ของคุณ
ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1. กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2. จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
3. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

I accept the terms for using Windows

(ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้งานสำหรับ Windows)

และคลิกที่ Accept (ยอมรับ)

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไ

ปนี้:
• รักษา PC ของคุณให้ปลอดภัย
• ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
• ไร้สาย
• การตั้งค่า
• ลงชื่อเข้าใช้ PC ของคุณ

5. หลังจากที่กำหนดค่ารายการพื้นฐานแล้ว บทช่วยสอน

Windows® 8

จะปรากฏขึ้น ชมการบรรยาย

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Windows® 8