ASUS ROG G750JY - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem

društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen

kako biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja

potražite u odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.

Uključivanje Wi-Fi funkcije

Aktivirajte Wi-Fi na svom notebook računaru prateći sledeće korake:

1. Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).

. Tapnite na

i zatim tapnite na

.

3. Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi

veza.

background image

E-priručnik za notebook računar

57

4. Tapnite na Connect (Poveži se) da biste uspostavili

mrežnu vezu.

NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete

sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

5. Ako želite da omogućite deljenje između vašeg

notebook računara i drugih sistema sa omogućenim

bežičnim povezivanjem, tapnite na Yes, turn on

sharing and connect to devices (Da, uključi deljenje

i poveži se sa uređajima). Tapnite na No, don't turn

on sharing or connect to devices (Ne, ne uključuj

deljenje i ne povezuj se sa uređajima) ako ne želite

da omogućite funkciju deljenja.

background image

58

E-priručnik za notebook računar