Корисничко упутство за ASUS ROG G750JY

background image

Laptop

E-priručnik

septembar 2013

SB8558

Drugo izdanje

background imageE-priručnik za notebook računar

INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se

reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo

koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a

bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO

EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE

ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI,

ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE

ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA,

GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS

OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI

GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti

registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo

radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA

INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG

OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE

PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE

MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU

OPISAN.

Autorska prava © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je

ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom

slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS,

ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i

materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled

propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene

cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili

zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o

garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji

su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektovno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE

TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA () GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI

ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE

POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS,

NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com

background image

E-priručnik za notebook računar

3

Sadr

ž

aj

O ovom priručniku ............................................................................................. 7

Konvencije korišćene u ovom priručniku ................................................ 8
Ikone

.....................................................................................................

8

Tipografija ........................................................................................................... 8

Bezbednosne mere predostrožnosti ........................................................... 9

Korišćenje notebook računara ..................................................................... 9
Briga o notebook računaru .........................................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................11

Poglavlje 1:Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook računara ...............................................................14

Pogled odozgo ................................................................................................14
Dno

..................................................................................................

18

Desna strana .....................................................................................................0
Leva strana ........................................................................................................
Zadnja strana ...................................................................................................4

Poglavlje 2: Korišćenje laptop

Prvi koraci ............................................................................................................6

Instaliranje baterije. (na izabranim modelima) ....................................6
Punjenje notebook računara. .....................................................................7
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana. ........................................9
Pritisnite dugme za napajanje. ..................................................................9

Pokreti za tačped ..............................................................................................30

Pomeranje pokazivača ..................................................................................30
Pokreti s jednim prstom ...............................................................................31
Pokreti sa dva prsta ........................................................................................33
Potezi pomoću tri prsta ................................................................................34

Korišćenje tastature .........................................................................................35

Funkcijski tasteri..............................................................................................35
Funkcijski tasteri za ASUS aplikacije ........................................................36
Windows®8 tasteri ..........................................................................................36
Tasteri za kontrolu multimedije ................................................................37

background image

4

E-priručnik za notebook računar

Korišćenje optičke disk jedinice ..................................................................38

Poglavlje 3: Rad sa operativnom sistemom Windows® 8

Prvo pokretanje ................................................................................................4
Windows® 8 ekran za otključavanje...........................................................4
Windows® UI ......................................................................................................43

Početni ekran ...................................................................................................43
Windows® aplikacije ......................................................................................43
Vruće tačke........................................................................................................44

Rad sa Windows

®

aplikacijama .....................................................................46

Pokretanje aplikacija .....................................................................................46
Prilagođavanje aplikacija .............................................................................46
Zatvaranje aplikacija......................................................................................47
Pristupanje ekranu Aplikacije ....................................................................48
Traka sa dugmadima .....................................................................................50
Funkcija kačenja ..............................................................................................5

Druge tasterske prečice .................................................................................54
Povezivanje sa bežičnim mrežama ............................................................56

Wi-Fi

..................................................................................................

56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Avionski režim..................................................................................................60

Povezivanje sa ožičenim mrežama ............................................................61

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom ...61
Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom ......................65

Isključivanje notebook računara.................................................................66

Postavljanje notebook računara u režim spavanja .............................66

Poglavlje 4: Samoispitivanje po uključenju (POST test)

Samoispitivanje po uključenju (POST test) .............................................68

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i

rešavanje problema .....68

BIOS ...................................................................................................................68

Pristupanje BIOS-u .........................................................................................68
Podešavanja BIOS-a .......................................................................................69

background image

E-priručnik za notebook računar

5

Troubleshoot (Rešavanje problema) .........................................................77

Refresh your PC (Osvežavanje računara) ................................................77
Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara) ..........................78
Advanced options (Napredne opcije) .....................................................79

Poglavlje 5:

Nadogradnja notebook računara

Instaliranje memorijskih modula (RAM) ..................................................8
Zamena čvrstog diska (HDD) .......................................................................86
Instaliranje nove baterije ...............................................................................9

Saveti i najčešća pitanja

Korisni saveti u vezi laptopa .........................................................................96
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom .......................................................97
Najčešća pitanja u vezi sa softverom ..................................................... 100

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele) ................... 104
Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele) ............ 106
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ................................................ 107
Pregled 107
Deklaracija o kompatibilnost mreže ..................................................... 107
Deklaracija o kompatibilnost mreže .................................................... 108
Bezglasna oprema ...................................................................................... 108
Izjava Federalne komisije za komunikacije ........................................ 110
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) ... 11
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ................. 11
Upozorenje CE oznake ............................................................................... 113
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu ............................................. 113
Bežični operativni kanal za različite domene .................................... 114
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi ........................... 114
UL bezbednosna obaveštenja ................................................................ 116
Zahtev za električnu bezbednost .......................................................... 117
Obaveštenja TV tjunera ............................................................................. 117
REACH

................................................................................................

117

background image

6

E-priručnik za notebook računar

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ........................ 117
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu ................................... 119
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ........................ 119
CTR 1 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) .. 10
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ................................ 11
Ekološka etiketa Evropske unije ............................................................. 1
Sprečavanje oštećivanja sluha ................................................................ 1
Napomena o gornjem sloju ..................................................................... 1
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti životne
sredine

................................................................................................

13

ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja ................................................... 13

background image

E-priručnik za notebook računar

7