ASUS ROG G750JY - Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie)

background image

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)

background image

118

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig

håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat

og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux

instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

119

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na

ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých

patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených

spoločnosťou Macrovision Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie

tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované

spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné

obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťou

Macrovision Corporation. Vratná technická údržba alebo rozoberanie je

zakázané.

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU

VYŽAROVANIU LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA

NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické

zdravotníctvo (CDRH)

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu

pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo . augusta 1976

nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa

vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je

povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA! Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo používanie

postupov iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode, alebo v

návode na inštaláciu laserového výrobku, môže viesť k riziku vystavenia

sa účinkom nebezpečného žiarenia