ASUS ROG G750JY - Svoj notebook nabite.

background image

Svoj notebook nabite.

A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.
B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou

napätia 100 V ~ 40 V.

C. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k

vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

POZNÁMKA:

Vstupné napätie:
• 100–40V striedavý prúd
• Vstupná frekvencia: 50-60Hz
• Menovitý výstupný prúd: 30W (11.8A)
• Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

background image

8

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými

parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými

parametrami na napájacom adaptéri. Niektoré modely

prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných

prúdov na základe dostupného SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača

je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača

v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať

uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti

vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho

odpojíte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

v prenosnom počítači.

• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení

alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo

popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.
• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.
• Batériu neodhadzujte do ohňa.
• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.
• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň

vkladať.

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.
• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.
• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

9