ASUS ROG G750JY - Uzlādējiet piezīmjdatoru.

background image

Uzlādējiet piezīmjdatoru.

A. Maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājam pievienojiet maiņstrāvas

vadu.

B. Maiņstrāvas adapteri pievienojiet 100 V~240 V strāvas avotam.
C. Līdzstrāvas savienotāju pievienojiet piezīmjdatora strāvas

(maiņstrāvas) ievadei.

PIEZĪME.

Informācija par strāvas vadu.
- Ieejas spriegums: 100-240 Vac
- Ieeja frekvence: 50-60 Hz
- Nominālā izejas strāva: 230W (11,8A)
- Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

SVARĪGI!

• Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora

un pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades

jaudas vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā

SKU var būt būt vairākas nominālās izvades vērtības.

• Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir

pievienots strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu

kontaktligzdu, kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera

režīmā.

• Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.
• Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet

piezīmjdatoru no kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.
• Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas

gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.

• Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.
• Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.
• Nemetiet ugunī.
• Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora

īssavienojumu.

• Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.
• Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.
• Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi

jāiznīcina.

• Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā

vietā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata