Pomoć za ASUS ROG G750JY

background image

Prijenosno računalo

E-priručnik

Drugo izdanje

Rujan 2013

CR8558

background imageE-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se

bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS)

reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti

ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju

prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI

NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI

I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI,

UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU,

SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG

GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK

NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI

PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili

proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije

i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE

SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI

OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE

POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE

PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza,

možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu

temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za

štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne

imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem

zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog

pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,

kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste

kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i

prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; () GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK

DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA

KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ............................................................................................. 7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku ....................................... 8
Ikone ............................................................................................................... 8
Tipografija ........................................................................................................... 8

Sigurnosne mjere opreza ................................................................................ 9

Upotreba prijenosnog računala .................................................................. 9
Briga o prijenosnom računalu ...................................................................10
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................11

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom ...................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................14
Dno

18

Desna strana .....................................................................................................0
Lijeva strana ......................................................................................................
Pogled sa stražnje strane .............................................................................4

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada .......................................................................................................6

Umetnite bateriju (na nekim modelima). ..............................................6
Punjenje prijenosnog računala .................................................................7
Podignite i otvorite ploču zaslona. ...........................................................9
Pritisnite tipku napajanja. ............................................................................9

Geste na dodirnoj plohi .................................................................................30

Pomicanje pokazivača ..................................................................................30
Geste s jednim prstom ..................................................................................31
Geste s dva prsta .............................................................................................33
Geste s tri prsta ................................................................................................34

Korištenje tipkovnice ......................................................................................35

Funkcijske tipke ...............................................................................................35
Funkcijske tipke za ASUS aplikacije .........................................................36
Tipke za Windows® 8 .....................................................................................36
Multimedijske upravljačke tipke ..............................................................37

Korištenje optičkog pogona .......................................................................38

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje uređaja ................................................................................4
Zaslon za zaključavanje Windows

®

8 ..........................................................4

Windows® 8 ........................................................................................................43

Početni zaslon ..................................................................................................43
Windows® aplikacije ......................................................................................43
Aktivna mjesta .................................................................................................44

Rad s Metro aplikacijama ..............................................................................46

Pokretanje aplikacija .....................................................................................46
Prilagodba aplikacija .....................................................................................46
Zatvaranje aplikacija......................................................................................47
Pokretanje zaslona Aplikacije ....................................................................48
Charms bar (Traka Charms) .........................................................................50
Funkcija Snap ...................................................................................................5

Ostale prečice na tipkovnici .........................................................................54
Spajanje na bežičnu mrežu .........................................................................56

Wi-Fi

.............................................................................................................56

Bluetooth ..........................................................................................................58
Zrakoplovni način rada .................................................................................60

Spajanje na žične mreže ................................................................................61

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze...............................61
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze...................................................65

Isključivanje prijenosnog računala ............................................................66

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................66

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ......................................................68

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................68

BIOS ...................................................................................................................68

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................68
BIOS postavke ..................................................................................................69

Rješavanje problema ......................................................................................77

Osvježavanje računala ..................................................................................77
Resetiranje računala ......................................................................................78
Napredne mogućnosti..................................................................................79

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Installing a Random Access Memory (RAM) module ..........................8
Zamjena tvrdog diska (HDD) .......................................................................86
Ugradnja novog baterijskog modula ........................................................9

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ......................................................96
ČPP za hardver ..................................................................................................97
ČPP za softver ................................................................................................. 100

Dodaci

Podaci o DVD pogonu (na nekim modelima) ................................... 104
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM (na određenim modelima) ..... 106
Sukladnost unutarnjeg modema ........................................................... 107
Pregled .......................................................................................................... 107
Izjava o kompatibilnosti mreže............................................................... 107
Izjava o kompatibilnosti mreže ............................................................. 108
Negovorna oprema .................................................................................... 108
Izjava Savezne komisije za komunikacije ............................................ 110
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji ...................................... 11
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC) ......................... 11
Upozorenje o CE oznaci ............................................................................ 113
Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju za Kanadu........... 114
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ............ 115
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .......................... 115
Sigurnosne napomene za UL .................................................................. 117
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .............................................. 118
Informacije o TV tjuneru (na određenim modelima) ...................... 118
REACH .......................................................................................................... 118
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje
(za litij-ionske baterije) .............................................................................. 118
Sigurnosne napomene za optički disk ................................................. 10

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Podaci o sigurnoj uporabi lasera............................................................ 10
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation..................... 10
CTR 1 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim
modemom) .................................................................................................... 11
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .............................................. 1
Ekološka oznaka Europske unije ........................................................... 13
Prevencija gubitka sluha ........................................................................... 13
Napomena o izolaciji .................................................................................. 13
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na
zaštitu okoliša .............................................................................................. 14
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda ...... 14

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim

funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim

poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente

prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova

prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8

prijenosnog računala.

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za

promjenu postavki prijenosnog računala.

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

U ovom poglavlju vodimo vas kroz porstupak zamjene i

nadogradnje dijelova prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru

i softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje

uobičajenih problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave

prijenosnog računala.

background image

8

E-priručnik za prijenosno računalo

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke

su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje

zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji

mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti

u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih

zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom

računalu i njegovih dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za

izvršavanje serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno

odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u

ovom priručniku.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

9