ASUS ROG G750JY - REACH

background image

REACH

Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide

registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad

piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed

keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH

veebisaidil http://csr.asus.com/english/REACH.htm.