ASUS ROG G750JY - Kapitel 4:

background image

Kapitel 4:

Power-on Self-test (POST)

Kapitel 4:

Power-on Self-test (POST)

background image

68

Notebook-PC E-Handbuch