ASUS ROG G750JY - ЧЗВ за софтуер

background image

ЧЗВ за софтуер

1. Когато включа моя Notebook PC, индикаторът на захранването

светва, но не и индикаторът за активността на моето
устройство. Системата не се зарежда. Какво мога да направя,
за да поправя това?
Можете да опитате с някое от следните предположения:

• Изключете принудително Notebook PC като натиснете бутона

на захранването за повече от четири (4) секунди. Проверете
дали адаптерът и батерийният модул са праивлно поставени,
след което включете своя Notebook PC.

• Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния

сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

2. Какво да направя, ако на екрана се появи това съобщение:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Отстранете устройства или други носители. Натиснете
произволен клавиш за рестартиране.)”?
Можете да опитате с някое от следните предположения:

• Отстранете всички свързани USB устройства, след което

рестартирайте своя Notebook PC.

• Отстранете всички оптични дискове, останали във Вашето

оптично устройство, след което рестартирайте.

• Ако проблемът продължи, Вашият Notebook PC може да има

проблем с паметта. Свържете се с Вашия сервизен център на
ASUS за помощ.

3. Моят Notebook PC се стартира по-дълго от обикновено и

операционната система е бавна. Как мога да поправя това?
Изтрийте приложенията, които сте инсталирали наскоро или които
не са били включени в пакета на операционната Ви система, след
което рестартирайте.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

101

4. Моят Notebook PC не се стартира. Как мога да поправя това?

Можете да опитате с някое от следните предположения:

• Отстранете всички свързани към Вашия Notebook PC

устройства, след което рестартирайте системата.

• Натиснете

F9 при стартиране. Когато Notebook PC влезе в

Troubleshooting (Отстраняване на неизправности), изберете
Refresh (Обновяване) илиReset your PC (Нулиране на Вашия
компютър).

• Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с местния

сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

5. Защо Notebook PC не може да се събуди от спящ режим или

хибернация?
• Трябва да натиснете бутона за включване и изключване, за да

възобновите последното състояние на работа.

• Възможно е системата да е изчепала батерията. Свържете

адаптер към Notebook PC и към контакт, след което натиснете
бутона за включване и изключване.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

6. Как да стартирам системата в DOS от USB или оптично

устройство?
Вижте следните стъпки:

а. Рестартирайте своя Notebook PC и влезте в BIOS като

натискате

F2 на клавиатурата.

б. Отидете в

Boot (Зареждане) > Launch CSM (Стартиране на

CSM) > Enabled (Разрешено).

в. Отидете в меню

Security (Защита) , след което задайте

Secure Boot Control (Защитено управление на зареждането)
на

Disabled (Забранено).

г. Натиснете

F10, за да запишете промените и да излезете от

BIOS.

д Натиснете и задръжте

ESC , за да стартирате менюто за

зареждане, когато се стартира Вашият Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

103